1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip Ainava UAB (toliau – Įmonė, mes) tvarko Jūsų asmens duomenis Privatumo politikoje nurodytais tikslais, taip pat informaciją apie Jūsų teises ir jų įgyvendinimą. Toliau bet koks asmuo, kurio asmens duomenis renka, naudoja ir atlieka kitus veiksmus su asmens duomenimis (toliau – tvarko) Įmonė, vadinamas Duomenų subjektu.

 1. Kas yra Jūsų duomenų valdytojas?

Jūsų asmens duomenis tvarko bei jų tvarkymo teisėtumu, sąžiningumu ir saugumu rūpinasi:

Ainava UAB

Duomenys saugomi Juridinių asmenų registre kodas: 123875414

Buveinės adresas: Pilaitės pr. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefonas: +370 686 22532

El. paštas: info@ainava.lt

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant vardą, pavardę, adresą, IP adresą, automobilio valstybinius numerius, kurią apie asmenis Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią asmenų informaciją, su kuria Įmonė susipažįsta Jums susisiekus su Įmone socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Įmonės socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

Įmonė tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Toliau Jūs galite susipažinti, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis: kokius asmens duomenis tvarkome, kokiais tikslais tvarkome, kiek laiko juos saugome ir kokias turite teises.

 1. Kokias teises turite ir kaip jomis pasinaudoti?

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, pirmiausia pateikiame šioje Privatumo politikoje (teisė būti informuotam). Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę (jei konkrečiu atveju toks patvirtinimas yra reikalingas).

Iš Jūsų tikimės, kad teikdami tokius prašymus nepiktnaudžiausite, laikysitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 • Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją Jums ar Jūsų pasirinktam duomenų valdytojui.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti (prieštarauti), kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti (prieštarauti), kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno Privatumo politikoje nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta, kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.
  • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą  bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis 2 dalyje nurodytais kontaktais.

 1. Asmens duomenų tvarkymas, susijęs sutarčių su klientais, tiekėjais, partneriais ir pan. sudarymu ir vykdymu

Tvarkymo tikslas

Asmens duomenys

Teisinis pagrindas

Saugojimo terminas[1]

Kitos pastabos

Sutarčių su tiekėjais, partneriais ir pan. (fiziniais asmenimis), sudarymas ir vykdymas

Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris (paslaugų teikėjo), banko sąskaitos numeris, informacija apie suteiktas paslaugas, kita su sutarties vykdymu susijusi informacija

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)

Sutarties galiojimo laikotarpiu

 

 

Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia asmens duomenų tvarkymui, skirtą sistemą

Sutarčių su klientais, tiekėjais, partneriais ir pan. (juridiniais asmenimis), sudarymas ir vykdymas

Kontrahento juridinio asmens darbuotojo ar atstovo vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys

BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

Sutarties galiojimo laikotarpiu

Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia asmens duomenų tvarkymui, skirtą sistemą

Sutarčių sudarymas su įmonės paslaugų gavėjais (juridiniais asmenimis) ir vykdymas

Kontrahento juridinio asmens darbuotojo ar atstovo vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris, parašas, susirašinėjimo turinys

BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

Sutarties galiojimo laikotarpiu

Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia asmens duomenų tvarkymui, skirtas sistemas

Paskyros interneto svetainėje sukūrimas ir administravimas

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, slaptažodis

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties vykdymas)

2 metai nuo paskutinio prisijungimo

Duomenų tvarkytojas:

UAB „Interneto vizija“.

Paslaugų abonemento sutarties sudarymas ir vykdymas

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, valstybinis transporto priemonės numeris, markė, modelis, spalva, informacija apie pasirinktą abonementą, sąskaitos, mokėjimo kortelės informacija (kortelės numeris, vardas ir pavardė ant kortelės, galiojimo data, CVC kodas), pirkimo ir (ar) naudojimosi paslauga istorija bei apmokėjimo duomenys (data, laikas, vieta, kokia prekė buvo pirkta ar kokia paslauga buvo užsakyta, kaina, kaip buvo apmokėta už prekę ar paslaugas) 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties vykdymas)

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas) (el. pašto adreso tvarkymas informaciniam pranešimui baigiantis plano galiojimo laikotarpiui)

Paslaugų abonemento sutarties sudarymo ir vykdymo laikotarpiu (kai duomenys tvarkomi archyvavimo tikslu ar teisių ir teisėtų interesų gynimo tikslu, saugojimo terminas nurodomas prie šių tikslų)

Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Swedbank everypay API

 

Duomenų tvarkytojas:

UAB „Interneto vizija“.

Automobilių plovyklos paslaugų teikimas (be išankstinės registracijos)

Valstybinis transporto priemonės numeris, atsiskaitymo data ir laikas, mokėjimo būdas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties vykdymas)

2 metai

Atsiskaitymo duomenys nesaugomi

Duomenų gavėjų nėra

Išankstinė registracija automobilių plovyklos paslaugoms

Telefono, numeris, automobilio markė ir modelis, valstybinis numeris, rezervuotos paslaugos pavadinimas, informacija apie įmonės filialą, kuriame užsakyta paslauga, rezervacijos data, laikas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties vykdymas)

1 mėn. nuo registracijos d

Duomenų gavėjų nėra

Pretenzijų dėl žalos padarymo, skundų, reiškiant reikalavimus dėl suteiktų paslaugų nagrinėjimas ir administravimas

Transporto priemonės valdytojo vardas, pavardė, adresas, kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar gauti atsakymą (elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris), parašas, transporto priemonės savininko vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris (mokėjimui atlikti); transporto priemonės tipas, markė, modelis, pagaminimo metai, kėbulo tipas, valstybinis numeris, identifikavimo numeris, spalva ir nudažymo ypatumai, variklio tipas ir konstrukciniai ypatumai, darbinis tūris, galingumas; automobilio rida, techninės apžiūros terminai, automobilio būklės apibūdinimas iki sugadinimų, užfiksuoti sugadinimai, reikalingi atlikti remonto darbai/ keistinos detalės, remonto / sugadinimų vertė, įvykio vieta, data, automobilio apžiūros vieta, data); duomenys apie kliento statusą (abonentas ar ne) ir naudojimosi paslaugomis istorija tikslu įvertinti kliento informavimo apie paslaugos sąlygas lygį , kai tai yra aktualu konkrečios pretenzijos nagrinėjimo aspektu; sugadinimų fotofiksacija.

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties vykdymas)

1 metai

Nėra

Buhalterinės apskaitos tvarkymas

Vardas, pavardė, informacija apie gautas / suteiktas paslaugas ir parduotas prekes, kiti sąskaitose ir kituose buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodyti asmens duomenys

BDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)

Duomenys saugomi buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais terminais, taip pat vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle

Duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia asmens duomenų tvarkymui, skirtas sistemas

 

Archyvavimas

Duomenys, tvarkomi sutarčių su klientais, tiekėjais, partneriais ir pan. (tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis) sudarymo ir vykdymo tikslais

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, teisinė prievolė numatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100,  10.37 punkte

10 metų (pasibaigus sutarčiai)

Nėra

Teisinių reikalavimų gynimas

Duomenys, tvarkomi sutarčių su klientais, tiekėjais, partneriais ir pan. (tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis) sudarymo ir vykdymo tikslais

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – teisinių reikalavimų gynimas)

10 metų (pasibaigus sutarčiai)

Duomenys perduodami

teismams, valstybės institucijoms, sprendžiančioms ginčus, ginčo šalims, advokatams ir kitiems teisines paslaugas teikiantiems subjektams.

 

Duomenys taip pat perduodami duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia informacines sistemas asmens duomenų tvarkymui.

 1. Rinkodaros veiksmai

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Įmonės siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, telefonu ir elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) galime teikti pasiūlymus dėl Įmonės prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, pranešti apie Įmonės naujienas, taip pat teirautis nuomonės apie siūlomas prekes ar paslaugas.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Įmonė tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Vykdant apklausas apie suteiktas paslaugas papildomai tvarkysime šiuos asmens duomenis: pirkimo ir (ar) naudojimosi paslauga istorija; paskutinė paslaugos teikimo vieta ir laikas; IP adresas, internetinės svetainės naršymo istorija.

Jei įsigijote Įmonės prekių ir (ar) paslaugų ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Įmonės tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo (pvz. pažymėdami nesutikimo laukelį tiesioginės rinkodaros sutikimo formoje), mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu galėsime siųsti pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes.

 Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metai po paskutinės prekės ar paslaugos įsigijimo arba iki sutikimo atšaukimo ar prieštaravimo išreiškimo.

Jūs turite teisę paprieštarauti arba bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis 2 skyriuje nurodytu el. paštu arba paspausdami kiekviename siunčiamame pranešime esančią atsisakymo nuorodą.

Tvarkydami asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų duomenų gavėjais yra mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai, teikiantis mums informacines sistemas, skirtas asmens duomenų tvarkymui.

 1. Kandidatų atranka

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą), duomenis apie  gyvenamąją vietą (miestas, mikrorajonas), išsilavinimą, darbo patirtį, kandidatų gebėjimų, kompetencijų ir asmeninių savybių vertinimo testų bei užduočių rezultatus, užsienio kalbų mokėjimą, gebėjimą dirbti kompiuterių programomis, rekomendacijas ir motyvacinį laišką, kuriuose pateikiama informacija apie Jūsų atliekamas/atliktas darbines funkcijas, kompetencijas, asmenines savybes, Jus rekomenduojančio asmens duomenis (darbovietė, pareigos, elektroninis paštas, telefono ryšio numeris), Jūsų darbingumą (siekiant įvertinti, ar galėsite dirbti atitinkamą darbą (pvz., su cheminėmis medžiagomis) ar eiti tam tikras pareigas), pageidaujamą atlyginimą, darbo grafiką, pageidaujamą darbo vietą ir kitą informaciją, kurią nusprendžiate nurodyti, dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Jums sutikus, kreipsimės į Jūsų esamą darbdavį, o į buvusį darbdavį galime kreiptis savo teisėto intereso (atsirinkti tinkamą kandidatą) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies pagrindu siekdami patikrinti informaciją apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes (pavyzdžiui, darbo rezultatus, santykius su klientais ir/ar kolegomis, Jūsų darbo įvertinimą ir pan.). Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą ar atitinkamai nesutikti, kad mes kreiptumėmės į Jūsų buvusį darbdavį, pranešdami apie tai Politikos 2 punkte nurodytu el. paštu.

Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį ar esamą darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį, jo pateiktą informaciją – tvarkysime kandidato atrankos tikslu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis ilgesnį terminą, pasibaigus konkrečiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 darbo dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo. Jei Jūsų kandidatūra nėra pasirenkama, bet esate davęs sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tikslu pasiūlyti darbą ateityje, Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime 1 metus nuo atrankos pasibaigimo.

 1. Vaizdo stebėjimas

Siekiant apsaugoti Įmonės, klientų, darbuotojų turtą, rinkti įrodymus apie pažeidimus, apginti savo teises ir teisėtus interesus, Įmonė vykdo vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimas vykdomas šių asmenų ir Įmonės teisėto intereso pagrindu. Vykdant vaizdo stebėjimą Įmonė tvarko vaizdo duomenis. Duomenys saugomi 14 kalendorinių dienų nuo jų įrašymo.

Automobilių plovyklos paslaugų suteikimo tikslu Įmonė naudoja automobilių valstybinių numerių nuskaitymo kameras, kuriomis fiksuojami įvažiuojančių į automobilių plovyklą automobilių valstybiniai numeriai. Suteikus automobilio plovimo paslaugą, nuskaityti automobilių valstybiniai numeriai yra saugomi 2 metus.

Prieiga prie vaizdo duomenų gali būti suteikiama duomenų tvarkytojui, kuris aptarnauja vaizdo stebėjimo sistemą.

Vaizdo duomenis taip pat galime pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymus ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

 1. Įmonės konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės konfidencialios informacijos apsaugą, Įmonės veiklos tęstinumą, saugant Įmonės informacines sistemas nuo įsilaužimo ir duomenų vagysčių, virusų, pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų, autorių teisių pažeidimo per techninę ir interneto prieigą bei kompiuterių tinklą nuo didelių apkrovų, Įmonė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais bei informaciją, saugomą Įmonės elektroninėje įrangoje. Siekdama šių tikslų, Įmonė tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresą, siuntėjo ar gavėjo vardą, pavardę, datą, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinį.

Duomenys surinkti konfidencialios informacijos apsaugos ir Įmonės informacinių sistemų nuo įsilaužimo ir duomenų vagysčių, virusų, pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų, autorių teisių pažeidimo per techninę ir interneto prieigą bei kompiuterių tinklą nuo didelių apkrovų, tikslais saugomi tikslu apginti teisinius reikalavimus 4 metus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą nuostatą. Ginant teisinius reikalavimus duomenys gali būti pateikti tokiems duomenų gavėjams (duomenų valdytojams) kaip teismai, teisėsaugos institucijos, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalims, advokatams ir kitiems teisines paslaugas teikiantiems subjektams.

 1. Teisėtų interesų gynimas

Įmonė savo teisėto intereso pagrindu apginti savo teises, įskaitant civilinių ginčų atveju, tvarko byloje dalyvaujančių asmenų ar jų darbuotojų vardus, pavardes, asmens kodus, bylos aplinkybes, kitą su byla susijusią informaciją, viešai esančią informaciją. Duomenys gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, advokatams ar antstoliams, vykdantiems išieškojimą. Duomenys sunaikinami praėjus 1 metams po galutinio bylos išsprendimo ir Įmonės reikalavimų visiško patenkinimo (jei reikalavimai patenkinti).

 1. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įmone: telefonu, el. paštu, per socialinių tinklų paskyras ar siųsdami laišką Įmonės buveinės adresu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. el. pašto adresas, vardas, pavardė (jei nurodyti), vartotojo vardas (jei užklausa siunčiama per socialinio tinklo paskyrą), darbovietė (jei nurodoma), išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, gavėjas, siuntėjas (kai pranešimas yra adresuotas Jums), turinys.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Užklausas  ir atsakymus į jas saugome iki atsakymo į užklausas.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

 1. Interneto svetainė, slapukai

Mūsų interneto svetainėje ir mobiliojoje programėlėje yra naudojami slapukai ir kitos sekimo technologijos. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis, tačiau detalų ir aktualų naudojamų slapukų sąrašą rasite ČIA.

Absoliučiai būtini slapukai.                                                                 

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokių slapukų naudojimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 73 straipsnio 4 dalis. Šie slapukai yra būtini svetainės veikimui ir mūsų sistemose negali būti išjungti. Dažniausiai jie naudojami kaip atsakas tam, ką Jūs darote svetainėje, pavyzdžiui, pradedate naršyti ar pasirenkate savo privatumo nustatymus. Šie slapukai nesaugo jokios Jus galinčios identifikuoti asmeninės informacijos ir jie yra ištrinami vos tik išjungiate svetainę.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymų svetainėje skaičių ir stebėti svetainės lankytojų srautus tam, kad galėtume pagerinti svetainės veikimą. Jie leidžia mums žinoti, kurie svetainės puslapiai yra labiausiai ar mažiausiai lankomi ir stebėti, kaip lankytojai naršo svetainėje. Šiam tikslui naudojame „Google Analytics“. Surinkti duomenys nėra prieinami jokiai kitai šaliai. Slapukais surinkta informacija yra anoniminė, ja nesiekiama Jus identifikuoti ar daryti įtaką Jūsų naršymo patirčiai kol lankotės svetainėje. Jeigu nesutiksite su šių slapukų naudojimu, nebūsite fiksuojamas apsilankymų statistikoje. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Komerciniai slapukai.

Šie slapukai, naudojami mūsų ir trečiųjų šalių, yra skirti siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą reklaminę informaciją, kuri galėtų jus sudominti. Mes naudojame slapukus, kurie renka duomenis apie Jūsų naršymo istoriją ir nustato Jūsų domėjimosi sritis, kad galėtume parodyti Jums aktualią rinkodaros informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Facebook, Instagram, LinkedIn ikonų įskiepiai

Šiame puslapyje yra naudojami Facebook, Instagram, LinkedIn ikonų įskiepiai.

 1. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse (toliau –Socialinės paskyros):

 • paskyrą Ainava Auto SPA socialiniame tinkle Facebook;
 • paskyrą Ainava Auto SPA socialiniame tinkle Instagram;
 • paskyrą Ainava LinkedIn socialiniam tinkle LinkedIn.

Socialinėje paskyrose esančią informaciją tvarkome paskyros administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. Socialinėse paskyrose esančios informacijos atskirai nesaugome (kai duomenys tvarkomi Socialinės paskyros administravimo tikslu), tačiau duomenys gali būti išsisaugomi, jei juos reikia tvarkyti kitu, pavyzdžiui, teisių gynimo, tikslu.

Jums apsilankius Socialinėje paskyroje, jos administratorius į Jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinio tinklo vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros socialiniame tinkle. Mes prie surinktų jūsų asmens duomenų prieigos neturime ir iš socialinio tinklo administratorių galime gauti tik statistinę informaciją apie Socialinės paskyros lankomumą.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 1. Duomenų teikimas į trečiąsias valstybes

Socialinės žiniasklaidos tinklų duomenų valdytojai yra įsisteigę trečiosiose valstybėse, dėl kurių Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamumo.

Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus Facebook ir Instagram socialiniame tinkle, tvarko duomenų valdytojas „Meta Platforms Ireland Limited“ (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galite sužinoti šiuo adresu: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation/. Turėdami nusiskundimų dėl „Meta Platforms Ireland Limited“ veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai „Meta Platforms Ireland Limited“ priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus LinkedIn socialiniame tinkle tvarko duomenų valdytojas LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland). Informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galiu sužinoti šiuo adresu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy. Turint nusiskundimų dėl LinkedIn Ireland Unlimited Company veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai LinkedIn Ireland Unlimited Company priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 1. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, kandidatų į darbuotojus, mūsų darbuotojų, ir iš savo sutarčių kontrahentų.

Mes atskleidžiame informaciją apie Jus mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams (IT paslaugų, marketingo paslaugų teikėjams ir pan.).

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • ketinant parduoti Įmonės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: https://vdai.lrv.lt/.

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Registruoti lankytojai apie jiems aktualius Privatumo politikos pakeitimus yra informuojami į jų paskyrą ir arba paskyroje nurodytą el. pašto adresą siunčiamu pranešimu. Kiti, neregistruoti, lankytojai aktualią Privatumo politikos redakciją gali rasti paspaudę Interneto svetainės puslapyje. Atlikę reikšmingesnius privatumo politikos pakeitimus, mes stengsimės imtis papildomų veiksmų, kad atkreiptume Jūsų dėmesį į pakeitimus (paskelbsime naujieną su Privatumo politikos pakeitimų aptarimu, apie pakeitimų faktą informuosime atskira informacine juosta Interneto svetainėje ir pan.). Jei pageidaujate gauti atnaujintą Privatumo politiką asmeniškai, prašome pranešti apie tai 2 punkte nurodytu el. pašto adresu.

 

 

     Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Naudojami duomenys

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis (būtinas, funkcinis, analitinis, rinkodaros)

Tiekėjas/ domenas

_ga_DK12P9JC9Z

Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad išlaikytų seanso būseną

Unikalus ID, sukurtas Google Analytics

2 metai

Funkcinis (gerinantis veiklą)

ainava.lt

_ga

Šis slapuko pavadinimas susietas su „Google Universal Analytics“ – tai reikšmingas „Google“ dažniausiai naudojamos analizės paslaugos atnaujinimas. Šis slapukas naudojamas atskirti vartotojus skiriant atsitiktinai sugeneruotą skaičių kaip kliento identifikatorių. Ji įtraukiama į kiekvieną svetainės užklausą svetainėje ir naudojama apskaičiuojant lankytojų, seansų ir kampanijų duomenis svetainių analizės ataskaitoms.

Unikalus ID, sukurtas Google Analytics

2 metai

Statistinis (analitinis)

Google LLC

ainava.lt

_gid

Šį slapuką nustato „Google Analytics“. Jis saugo ir atnaujina kiekvieno aplankyto puslapio unikalią vertę ir yra naudojamas puslapių peržiūroms skaičiuoti ir stebėti.

Unikalus ID, sukurtas Google Analytics

1 diena

Statistinis (analitinis)

Google LLC

ainava.lt

_gat_gtag_UA_186025508_1

Šis slapukas yra „Google Analytics“ dalis ir naudojamas užklausoms apriboti (droselio užklausos rodiklis).

Unikalus ID, sukurtas Google Analytics

1  min

Rinkodarinis

ainava.lt

PHPSESSID

Slapukas naudojamas išsaugoti ir identifikuoti unikalų naudotojo seanso ID, kad būtų galima valdyti vartotojo sesiją svetainėje

Unikalus naudotojo seanso ID

Sesijos laikotarpiu

Būtinasis

ainava.lt

 

 

[1] Atkreipkite dėmesį, kad tie patys asmens duomenys skirtingais tikslais yra saugomi skirtingą terminą. Pavyzdžiui, nors asmens duomenys sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu saugomi tik sutarties galiojimo laikotarpiu, tačiau šie asmens duomenys vykdant  teisinę prievolę archyvavimo tikslu ar ginant Įmonės teises ir teisėtus interesus yra saugomi ilgiau (nurodomi atskirai lentelėje), todėl negalite tikėtis visiško Jūsų asmens duomenų sunaikinimo Įmonėje pasibaigus vienam iš saugojimo terminų.

 

 

 

Meniu